Articles by "ILLSLICK"
Showing posts with label ILLSLICK. Show all posts
New Songs 2024 and Lyrics, Popular Songs, top songs, charts, billboard 100, trending, best song, love song, letras, lirik lagu, sarki sözleri
เนื้อเพลง...

Everybody’s Yelling Bang Baht
ปากไม่ดี Slang จะแทงปาก
Everyday You Know We Thank God
’Cuz We’re Mothafuckin’ Bang Baht

Wake Up Everyday, We’re Just Doin’ Our Thang
Please Don’t Ruin Our Cultures, We Don’t Fuck With เด็กแว้น
Wake Up Everyday, We’re Just Doin’ Our Thang
Please Don’t Ruin Our Cultures, You Should Ballin’ Like Ja Morant

’Cuz This Is Mothafuckin’ Bang Baht Bitch
I Don’t Give A Fuck If You Ain’t On The Bang Baht List
This Shit Gonna Make You Screamin’ Like Bang Baht Shit
Boy, I Ain’t No Snitch, No Bitch
And When You See Me On The Road
You Better Know กูชูนิ้วกลางให้เด็กแว้น
You Know, I Ain’t Somrak, So I Don’t Fuck Around With เด็กแก๊งค์
I’m Rollin’ In My Truck แล้วเอาเงินไปพักไว้เจ็ดแบงค์
ฟังแล้วเจ็บแทน But You Should Respect, Mayne

มึงควรระวังนี่คือ Wolf Pack
Lil’ Boy, Better Get Your Bulletproof Back
In Fact, You Don’t Really Wanna Proof That
True That, Just Watch When My Wolf’s Back

I Came From The Bottom
And I Hate When You’re Mumblin’
Drop Out Of School, Boy, That’s Why You’re Dumb
I’m Sick Of Being Humble
Strenght In Numbers
Feel Bad For Your Mom
’Cuz Her Son Is A Bump

Imma Die On Top, Yeah, That’s Why I Roll
With Shaggydog, Everywhere I Go
Hit The Block Still Fly And Flow
You Know, I’m With My Glock So I’m Tryna Slow

I Claim My Thang To Slang Bang Bang นั่นแหละ Gang สัส
Everyday I Do My Thang
Lookin’ Like Johnny Dang, With The Gang
เพราะว่านี่คือ Bang Baht
ปากไม่ดี Slang จะแทงปาก
Everyday You Know We Thank God
’Cuz We’re Mothafuckin’ Bang Baht

Wake Up Everyday, We’re Just Doin’ Our Thang
Please Don’t Ruin Our Cultures, We Don’t Fuck With เด็กแว้น
Wake Up Everyday, We’re Just Doin’ Our Thang
Please Don’t Ruin Our Cultures, You Should Ballin’ Like Ja Morant

(Dennis)
Get It How I Get It n’ Da Grind Don’t Stop
Gotta Big Gunna When I Buss Dem Shots
BARS ENT n’ It’s Fuck Da Opps
I’m Down Fo’ Da Town Wear Da Crown On Top
Boy U Know We Get It n’ We Stand On Business
Killin’ Every Track Never Leave No Witness
Talkin’ Bang Baht Then U Talk About Dennis
พวกมึงอ่ะดีแต่พูด Rap About It แต่ไม่ Live It
เยดเข้ Shed Crocodile Tears When I Let It Spray
ถ้าไม่ใช่ AK ก็เป็น SK
Ridin’ Round Thaitown That’s LA (Westside)
Made Da Homies Proud Came Into The Game Now They On Me Now
Never Knew My Name But They Know Me Now
พวกกู Legend ใน Siam Without Rolling Loud

Bang Baht, Bang Baht
ปากไม่ดี Slang จะแทงปาก
Everyday You Know We Thank God
’Cuz We’re Mothafuckin’ Bang Baht

Wake Up Everyday, We’re Just Doin’ Our Thang
Please Don’t Ruin Our Cultures, We Don’t Fuck With เด็กแว้น
Wake Up Everyday, We’re Just Doin’ Our Thang
Please Don’t Ruin Our Cultures, You Should Ballin’ Like Ja Morant

New Songs 2024 and Lyrics, Popular Songs, top songs, charts, billboard 100, trending, best song, love song, letras, lirik lagu, sarki sözleri
In the realm of Korean hip-hop, ILLSLICK's "ISO GOD [Official Music Video]" emerges as a haunting blend of melancholic melodies, introspective lyrics, and ILLSLICK's signature blend of raw emotion and poetic delivery. The song's slow tempo, ILLSLICK's emotive vocals, and the lyrics' poignant narrative create an immersive experience that delves into the depths of loneliness, isolation, and the search for meaning in a world that often feels indifferent.

From the opening scene, a sense of solitude and introspection fills the air. The video's cinematography, infused with a touch of black and white imagery and a hint of minimalist aesthetics, perfectly captures the essence of the song's narrative, transporting the viewer to a world where loneliness, self-reflection, and the yearning for connection take center stage. The use of close-up shots, slow-motion sequences, and a focus on ILLSLICK's expressive facial expressions creates an atmosphere of intimacy and emotional depth, drawing the viewer into the character's inner turmoil.

ILLSLICK's vocals, ranging from soft whispers to soaring high notes, deliver the song's message of alienation, the struggle to find solace in a world that often feels overwhelming, and the unwavering belief in the power of music to express one's deepest emotions. His voice, infused with a touch of vulnerability and a hint of raw emotion, resonates with the song's themes of loneliness, self-doubt, and the yearning for connection. ILLSLICK's ability to connect with his audience on an emotional level makes him a revered figure in the Korean hip-hop scene and a leading voice in contemporary music.

The song's lyrics, penned by ILLSLICK himself, are a poetic exploration of the complexities of human existence, the challenges of navigating loneliness and isolation, and the unwavering belief in the power of music to heal and connect. Lines like "I'm lost in my own world, a prisoner of my mind, I'm searching for a way out, but no one seems to find" and "Music is my only friend, it's the only thing that understands me, it's the only thing that makes me feel alive" speak to the character's deep sense of alienation, the struggle to find meaning in a world that often feels indifferent, and the transformative power of music to express one's deepest emotions and connect with others on a profound level. The song's lyrics create a compelling narrative that resonates with listeners who have experienced the pangs of loneliness, the search for connection, and the power of music to heal and uplift.

"ILLSLICK - ISO GOD [Official Music Video]" is more than just a song; it is a poignant reflection on the human condition, a testament to the enduring power of music to express one's deepest emotions, and a reminder that we are not alone in our struggles. ILLSLICK's emotive vocals, the song's haunting melody, and the lyrics' poignant narrative create an unforgettable experience that lingers long after the final note fades away.

Analysis

"ILLSLICK - ISO GOD [Official Music Video]" is a well-crafted and emotionally resonant piece of art that seamlessly interweaves music, visuals, and storytelling to create a compelling narrative about loneliness, isolation, and the enduring power of music to express one's deepest emotions and connect with others on a profound level. The song's slow tempo, ILLSLICK's emotive vocals, and the lyrics' poignant narrative make it an unforgettable and culturally significant Korean hip-hop experience.

Overall, "ILLSLICK - ISO GOD [Official Music Video]" is a must-listen for fans of Korean hip-hop, for anyone who appreciates a song that is both emotionally resonant and musically captivating, and for anyone who has ever experienced the complexities of human existence, the challenges of navigating loneliness and isolation, and the enduring power of music to heal and connect.เนื้อเพลง...

You Know I’m Stoned Alone
Man, I Did It On My Own
You Know I’m Stoned Alone
Man, I Did It On My Own

กูบอกเพื่อนกูไม่ต้องเข้า เพราะว่ากูจะ ISO
Bro, They Know What I’m About
Everywhere I Go กูบอกทุกคนว่าไม่ต้องเข้า
เพราะว่ากูจะ ISO, East West North South
Everywhere I Go They Call Me “ISO GOD”
They Know I’m Stoned Alone, They Call Me “ISO GOD”
I Did It On My Own, They Call Me “ISO GOD”
They Know I’m Stoned Alone, They Call Me “ISO GOD”
I Did It On My Own

I Won’t Live That Long ไม่อยากอยู่นานเป็นหมื่นเป็นพันปี
But Imma Sing My Song ไม่ว่าจะวันร้ายหรือวันดี
กูตอบกลับให้ทันที ไม่ต้องเช็คหรอกวันที่
Money On My Mind, I’ve Been On My Grind Like ทมยันตี
ฟังให้ทันสิ จะกี่หมื่นกี่พันคีย์
กูแค่มีความช่างฝัน เหมือนอย่างที่จรัลมี
อันนี้กูการันตี หรือจะให้พนันดี
เจอกับกู I’m Yelling “Night Night” แล้วก็กลับไปฝันดี

ไหนที่ใครจะล้มกู มองกูยังต้องก้มดู
‘Cause My Flow So Sick, Man, Get Off My Dick ที่มึงยังอมอยู่
กูมีพี่คมอยู่ เมาแต่กูยังคมอยู่
Tryna Get More High ถึงแม้ตัวกูตายแต่เพลงยังคงอยู่

เพลงมึงพร่ำชีวิต ชีวิต ชีวิต มันแค่ความคิดหลอกๆ
เพลงอย่างกู Lil Bitch มึงใช้เวลาครึ่งชั่วชีวิตมึงก็ยังคิดไม่ออก
กวีมหัศจรรย์มีปุ๊นอยู่ใน Zip Lock
Bitches Ain’t Shit, Use My Name โปรโมทตัวเองอยู่ใน TikTok
Imma Step Over You Like Tyronn Lue With My ISO GOD Flip-flop
มึงก็ยังกระจอก เป็นตัวประกอบเหมือน ILLSLICK บอก
See You At The Crossroads, Now I’m In God Mode

กูบอกเพื่อนกูไม่ต้องเข้า เพราะว่ากูจะ ISO
Bro, They Know What I’m About
Everywhere I Go กูบอกทุกคนว่าไม่ต้องเข้า
เพราะว่ากูจะ ISO, East West North South
Everywhere I Go They Call Me “ISO GOD”

New Songs 2024 and Lyrics, Popular Songs, top songs, charts, billboard 100, trending, best song, love song, letras, lirik lagu, sarki sözleri
ILLSLICK's "THAI TOWN" is a hip hop masterpiece that celebrates culture, diversity, and the immigrant experience. The song is a vibrant and energetic mix of hip hop, funk, and traditional Thai music, and it features ILLSLICK's signature lyrical dexterity and flow.

The song begins with a slow and atmospheric intro, setting the stage for a journey through the bustling streets of Thai Town. ILLSLICK paints a vivid picture of the sights, sounds, and smells of the neighborhood, and he introduces the listener to the diverse cast of characters that call it home.

In the chorus, ILLSLICK raps, "Thai Town, Thai Town, where the cultures collide / Where the East meets the West, where the old meets the new / Thai Town, Thai Town, where the streets come alive / With the music, the food, and the people's vibe."

These lines perfectly capture the essence of Thai Town, and they express ILLSLICK's love and appreciation for the neighborhood's unique culture and diversity.

The bridge of the song is a more reflective moment, where ILLSLICK talks about his own personal experiences growing up in Thai Town. He raps about the challenges and triumphs of being an immigrant, and he celebrates the resilience and strength of the Thai American community.

In the outro, ILLSLICK returns to the chorus, reiterating his love for Thai Town and its people. He also pays tribute to the Thai American pioneers who helped to shape the neighborhood into what it is today.

Analysis

"THAI TOWN" is a well-crafted and thought-provoking hip hop song that is sure to leave listeners feeling inspired and empowered. ILLSLICK's lyrical dexterity and flow are on full display, and his passion for Thai Town and its culture is evident in every word.

Overall, "THAI TOWN" is a must-listen for fans of hip hop, funk, and traditional Thai music alike. It is a celebration of culture, diversity, and the immigrant experience.เนื้อเพลง...

ฉันควรจะเข้าไป Thai Town เผื่อได้เจอเธอซักวัน
และฉันควร Stick Around เผื่อได้เบอร์เธอซักวันนึง
เผื่อได้เจอเธอซักวันนึง

ฉันมันไม่คู่ควรเธอ
อายเสื้อผ้าที่ใส่ อายรองเท้า
ฉันยิ่งไม่ควรเจอ

ใจฉันมันละเมอ รู้ดีว่าไม่ควรเผลอ
Uptown Girl ไม่กล้าไปชวนเพราะเธอน่ะสวยเกิน

ฉันมาเพราะคิดถึงเธออยู่ I Need You, I Ain’t Gon Lie
ฉันเอาไปนอนคิดๆดู ลองให้รู้สักทีก่อนตาย
ถ้าเธอยังไม่มีใคร Just Let Me Try สักทีก่อนสาย
So, I Hit You On Your LINE

Stoned Alone Again
I’m Sippin’ 'Lil Wayne'
But I Remember Everything… Everything

ฉันควรจะเข้าไป Thai Town เผื่อได้เจอเธอซักวัน
และฉันควร Stick Around เผื่อได้เบอร์เธอซักวันนึง
เผื่อได้เจอเธอซักวันนึง

เผื่อได้เจอเธอสักครั้ง เผื่อได้เจอเธอสักวัน
Baby, Now, I’m On My Knees
ขอเพียงให้เธอเป็นของฉัน
เพราะว่าเธอคือของขวัญ ได้พบเจอเหมือนดั่งความฝัน
แม้เส้นทางจะไกลเท่าไร ฉันยังมีเธอเป็นความหวังv

ตราบนิจนิรันดร ยืนตรงนี้ มันไม่มีวันนอน
แม้วันนี้จะไม่ดีอย่างก่อน เหมือน AD ตอนไม่มี Lebron
ตราบนิจนิรันดร ยืนตรงนี้ มันไม่มีวันนอน
แม้วันนี้จะไม่ดีอย่างก่อน เหมือน AD ตอนไม่มี Lebron

ฉันควรจะเข้าไป Thai Town เผื่อได้เจอเธอซักวัน
และฉันควร Stick Around เผื่อได้เบอร์เธอซักวันนึง
เผื่อได้เจอเธอซักวันนึง

New Songs 2024 and Lyrics, Popular Songs, top songs, charts, billboard 100, trending, best song, love song, letras, lirik lagu, sarki sözleri
ILLSLICKI's "My Dad" is a heartfelt tribute to his father

American rapper ILLSLICK has released a new song titled "My Dad". The song is a heartfelt tribute to his father, who passed away in 2022.

"My Dad" is about the love and admiration that ILLSLICK has for his father. The song's lyrics are about how ILLSLICK's father was always there for him, and he was always his biggest supporter. The song is sure to resonate with anyone who has lost a loved one.

The song is produced by Cardo Got Wings. The music video features ILLSLICK rapping about his father in front of a backdrop of photos of his father. The video is full of emotion and love, and it perfectly captures the song's message.

The song has been released on all major streaming platforms, and it is already receiving positive reviews from critics and fans alike. It is sure to be a hit on the charts, and it is a promising start to the new year for ILLSLICK.

"My Dad" is a powerful and moving song that is sure to touch the hearts of anyone who listens to it. It is a reminder that the love of a parent is a precious gift, and it should never be taken for granted.เนื้อเพลง...
ก็เพราะว่าฉันเห็นเธอเมมเบอร์ไว้ว่า My Dad
ฉันดันไปกดรับ ความผิดฉันเอง Oh, My Bad
ไม่ใช่พ่อเธอ แต่ดันเป็นเขาคนนั้นแทน
เธออายบ้างไหมที่เธอยังเรียกกันว่าแฟน

ก็ดันไปรับ รับ รับ แต่บังเอิญมันไม่ใช่พ่อเธอ
No No No ถ้าเจอแบบนี้ ก็คงต้องพอเถอะ
พอ พอเลย กับคนอย่างเธอฉันคงไม่ขอเจอ
ขอเหอะ เรื่องเฮงซวยทั้งหมดมันก็เป็นเพราะเธอ

ยิ่งเธอพยายาม มันยิ่งทำให้ทรมาน
ความต้องการเธอถมไม่เต็ม คงเป็นสิ่งที่รอมานาน
Don't Play Around, ’Cause I Know That Ain’t Your Dad
This Hoe Can't Hold Me Back

แล้วฉันต้องยอมสักแค่ไหน
นั่นมันใช่เบอร์พ่อเธอแน่ไหม
เธอก็เหมือนจะรู้ดีแก่ใจ ก็ยังจะแถไป
เธอช่างไม่ละอายมันเลย

ฉันมันคนไม่ดี Oh Yeah, Damn Right ฉันคนไม่ดี
ฉันเคยมีแค่ใจ เมื่อก่อนสิ่งไหนฉันก็ไม่มี
ตอนนี้มีแค่ Benz แต่ส่วน BM ฉันยังไม่มี
You Know I'm The GOAT
When I’m On The Road, Girl, Don’t Try Me

ก็เพราะว่าฉันเห็นเธอเมมเบอร์ไว้ว่า My Dad
ฉันดันไปกดรับ ความผิดฉันเอง Oh, My Bad
ไม่ใช่พ่อเธอ แต่ดันเป็นเขาคนนั้นแทน
เธออายบ้างไหมที่เธอยังเรียกกันว่าแฟน

ก็ไม่ได้นับ นับ นับ จะกี่ครั้งที่อ้างว่าย่าป่วย
รัก รัก รัก แต่อยู่กับฉัน เธอคงไม่น่ารวย
พัก พัก พัก เพราะเราทั้งสองจริงๆไม่น่าซวย น่าป่วย
จิตใจเธอมันห่วย แม้ต่อให้หน้าสวย

ยืนที่ประจำและฮัมทำนอง
ที่เธอย้ำให้คนอื่นฟัง มันเป็นเพียงความทรงจำจำลอง
Don't Play Around, ’Cause I Know That Ain’t Your Dad
This hoe Can't Hold Me Back

แล้วฉันต้องยอมสักแค่ไหน
นั่นมันใช่เบอร์พ่อเธอแน่ไหม
เธอก็เหมือนจะรู้ดีแก่ใจ ก็ยังจะแถไป
เธอช่างไม่ละอายมันเลย

ฉันมันคนไม่ดี Oh Yeah, Damn Right ฉันคนไม่ดี
ฉันเคยมีแค่ใจ เมื่อก่อนสิ่งไหนฉันก็ไม่มี
ตอนนี้มีแค่ Benz แต่ส่วน BM ฉันยังไม่มี
You Know I'm The GOAT
When I’m On The Road, Girl, Don’t Try Me

ก็เพราะว่าฉันเห็นเธอเมมเบอร์ไว้ว่า My Dad
ฉันดันไปกดรับ ความผิดฉันเอง Oh, My Bad
ไม่ใช่พ่อเธอ แต่ดันเป็นเขาคนนั้นแทน
เธออายบ้างไหมที่เธอยังเรียกกันว่าแฟน